1. Definities

Opdrachtnemer: Onder Opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden zowel Allclaims B.V. als haar uitvoerende partners, waaronder Haagstate Advocaten N.V. (algemene voorwaarden Haagstate Advocaten N.V.) en AGIN Timmermans (algemene voorwaarden AGIN) verstaan, tenzij in deze voorwaarden anders wordt aangegeven. Opdracht: De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarbij Opdrachtnemer zich inspant bepaalde (incasso)diensten te leveren ten behoeve van Opdrachtgever. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst (van Opdracht) heeft gesloten en voor wie Opdrachtnemer zich inspant die Opdracht uit te voeren.

2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2.3. Opdrachtnemer kan nimmer tot acceptatie van incasso en/of andere werkzaamheden verplicht worden. Acceptatie dient altijd schriftelijk te geschieden en Opdrachtnemer is gerechtigd Opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.4. Opdrachtnemer levert een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden orden aan en aansprakelijk zijn voor het ontbreken van een bepaald (incasso)resultaat.

2.5. Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van de incasso-opdracht door Opdrachtnemer aan haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

2.6. Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden met Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch, of op andere wijze opgegeven opdrachten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige opdracht schriftelijk worden geaccepteerd.

2.7. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.8. Indien één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan nieuwe bepalingen overeenkomen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2.9. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien zich ontwikkelde omstandigheden met betrekking tot de door Opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Opdrachtgever wordt tijdig van de nieuwe teksten van de voorwaarden op de hoogte gebracht, waarbij tevens de ingangsdatum van nieuwe voorwaarden zal worden meegedeeld.

3. Betalingsverplichtingen

3.1. Betaling van de door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.2. Opdrachtnemer mag altijd openstaande facturen, dan wel andere vorderingen die zij opeisbaar van de Opdrachtgever te vorderen heeft, verrekenen met tegenvorderingen van de Opdrachtgever op Opdrachtnemer, uit welke hoofde ook.

3.3. Opdrachtnemer is gerechtigd een voorschotbetaling aan Opdrachtgever te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden en zal vervolgens eerst verplicht zijn tot (verder) presteren, nadat Opdrachtgever deze voorschotbetaling heeft gedaan.

4. Bewijs- en Gegevensverstrekking

4.1. De Opdrachtgever verplicht zich jegens Opdrachtnemer om laatstgenoemde te voorzien van alle nodige gegevens en bewijsstukken om tot incasso over te kunnen gaan. De Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van deze gegevens en bewijsstukken.

4.2. De kosten ter verkrijging van aanvullende informatie worden door Opdrachtnemer doorberekend aan de Opdrachtgever tegen de overeengekomen prijzen.

4.3. De Opdrachtgever zal onverwijld aan Opdrachtnemer mededeling doen met betrekking tot alle betalingen, correspondentie of andere contacten tussen de Opdrachtgever en de schuldena(a)r(es) dan wel relevante derden.

4.4. De Opdrachtgever zal niet eerder, dan na ruggespraak met Opdrachtnemer, afspraken maken met de schuldena(a)r(es) met betrekking tot de ter incasso aangeboden vordering.

5. Geïncasseerde bedragen

5.1. Over de geïncasseerde bedragen is Opdrachtgever de overeengekomen incassoprovisie aan Opdrachtnemer verschuldigd. Onder geïncasseerde bedragen dienen mede te worden verstaan alle betalingen aan Opdrachtgever, verminderingen en/of annuleringen door de Opdrachtgever sedert de datum van de incasso-opdracht inclusief creditnota’s, verrekeningen over en weer, betalingen in natura en teruggezonden goederen.

5.2. Opdrachtnemer zal waar mogelijk eventuele rente en incassokosten mede betrekken op de vordering van de schuldena(a)r(es).

5.3. De door Opdrachtnemer geïncasseerde bedragen worden, eventueel na verrekening van eventueel vervallen nota’s en/of provisieafrekeningen, in principe eenmaal per maand aan de Opdrachtgever betaalbaar gesteld tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

5.4. Voor Opdrachtnemer geldt dat eventueel te ontvangen deelbetalingen maandelijks worden overgemaakt onder aftrek van het overeengekomen provisiepercentage en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd ook op deelbetalingen nota’s en provisie, als voorschot op de eindafrekening, in mindering te brengen.

5.5. Indien de Opdrachtgever besluit om wat voor reden dan ook de Opdracht voortijdig te beëindigen, zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de volledig overeengekomen provisieprovisie, als ware de gehele vordering geïncasseerd, verschuldigd zijn, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen..

6. Provisie buitengerechtelijke traject

6.1. De Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer verschuldigd de tarieven (provisie) volgens de Wet Normering buitengerechtelijke incassokosten, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

6.2. Alle bedragen zijn exclusief BTW en te maken kosten.

6.3. Opdrachtnemer is gerechtigd provisie te berekenen in gevallen dat er zaken /dossiers worden geretourneerd.

7. Gerechtelijke Procedure

7.1. Indien het noodzakelijk zal blijken te zijn om voor het incasseren van de ter incasso afgegeven vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen, zal Opdrachtnemer hiervoor aan Opdrachtgever toestemming vragen.

7.2. Slechts na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever en een ontvangen voorschot terzake zal Opdrachtnemer de gewenste procedure aanvangen.

7.3. Alle kosten die verbonden zijn aan gerechtelijke procedures (zoals deurwaarderskosten en griffierechten) komen voor rekening van Opdrachtgever.

8. Opschorting en ontbinding

8.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, is Opdrachtnemer gerechtigd haar eigen verplichtingen onmiddellijk op te schorten en behoudt Opdrachtnemer het recht schadevergoeding te vorderen.

8.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van haar werkzaamheden op deze grond.

8.3. Indien Opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn/haar verplichtingen, is Opdrachtnemer gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding.

8.4. In geval van ontbinding is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer provisie over het totaal van eventueel geïncasseerde bedragen verschuldigd.

9. Oninbaarheid

9.1. Het staat het Opdrachtnemer vrij een Opdracht geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens oninbaarheid.

9.2. Opdrachtgever is in dit geval slechts provisie verschuldigd over het eventueel (deels) geïncasseerde bedrag.

10. Klachttermijn

10.1. Opdrachtgever is gehouden reclames met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken binnen 14 dagen na de verzenddatum van hetgeen naar aanleiding waarvan hij/zij wenst te reclameren, dan wel onverwijld nadat hij/zij hetgeen waarover hij/zij wenst te reclameren heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen dat hij/zij hetgeen waarover hij/zij wenst te reclameren redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

10.2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn/haar betalingsverplichtingen wegens reclames als in artikel 10.1 bedoeld.

10.3. Indien en voor zover Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer terecht reclameert, is Opdrachtnemer bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij de betreffende werkzaamheden voor eigen rekening te verbeteren dan wel opnieuw te verrichten, hetzij eventueel reeds betaalde provisie te restitueren zonder verdere uitvoering aan de Opdracht te geven.

10.4. Indien Opdrachtgever niet binnen de door artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn/haar rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij/zij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

11.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade van Opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de Opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval aan provisie aan Opdrachtgever in rekening zou kunnen worden gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer. Onder Opdrachtnemer zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

11.3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke.

11.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn/haar uit artikel 4 voortvloeiende informatieverplichting of doordat de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan hetgeen waarvoor hij/zij krachtens artikel 4.2 instaat, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

11.5. Opdrachtnemer is overigens steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

11.6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht en is verplicht aan Opdrachtnemer te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

12. Vervaltermijn

12.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is Opdrachtgever gehouden, indien hij/zij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks - tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd - onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn/haar rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

13. Verrekening

13.1. Opdrachtgever is nimmer bevoegd één en ander te verrekenen, tenzij Opdrachtnemer hem/haar hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

14. Toepasselijk recht en rechtskeuze

14.1. Op alle rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en overeenkomsten gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting bevoegd de rechter te Den Haag kennis te nemen, tenzij regels van dwingend recht zich daartegen verzetten.